Ditt ansvar som vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare är att ha det juridiska ansvaret för barnet.

Kostnadsfri rådgivning

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Vem är vårdnadshavare?

Om Föräldrarna är gifta när barnet föds blir båda föräldrarna vårdnadshavare automatiskt. Är föräldrarna inte gifta blir modern ensam vårdnadshavare. Nyblivna föräldrarna kan i samband med att faderskapet fastställs hos socialtjänsten anmäla att de vill ha gemensam vårdnad. Det går också att göra en sådan anmälan senare, då skickas den till Skatteverket.

Ensam vårdnad betyder inte ensamrätt till barnet. Ett barn har rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar. Även den förälder som inte är vårdnadshavare har rätt till umgänge med sitt barn.

Man kan ha ett omfattande umgänge med sitt barn även om man inte är vårdnadshavare. Vårdnad och umgänge är två olika frågor rent juridiskt och det ena utesluter inte det andra. 

Om du vill ha ensam vårdnad istället för gemensam vårdnad.

Barnets bästa ska vara utgångspunkten för de beslut som domstolen fattar gällande vårdnad, boende och umgänge med barn. Ibland finns det skäl till att gemensam vårdnad inte är den bästa lösningen. Så kan det vara om den ena föräldern på grund av sjukdom, missbruk eller frånvaro inte kan sköta vårdnad om barnet.

Ett annat skäl mot gemensam vårdnad kan vara att föräldrarna har så stora samarbetssvårigheter att en gemensam vårdnad inte fungerar. Det kan då vara så att det är bäst för barnet om den ena föräldern får ensam vårdnad.

Om en förälder inte samarbetar eller till och med saboterar umgänget mellan barnet och den andra föräldern kan det också vara ett skäl till att den andra föräldern får ensam vårdnad. Den förälder som inte saboterar för den andra bedöms då vara den som bäst kan se till att barnet får en bra relation med båda sina föräldrar. Om den ena föräldern utsätter den andra föräldern eller barnet för våld kan det också vara ett skäl att få ensam vårdnad för den som utsatts.

Om den förälder som är ensam vårdnadshavare inte informerar dig om barnet eller samarbetar för att umgänget fungerar med dig så kan du kräva att du ska få del i vårdanden eller rent av få ensam vårdnad. En förälder ska inte kunna utestänga den andra från barnets liv.

Om Du vill ha gemensam vårdnad.

Gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnen. Att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad är därför utgångspunkten i svensk rätt. 
För att ha gemensam vårdnad, eller delad vårdnad, som det också kallas krävs att ni som föräldrar kan samarbeta runt barnet och tillsammans fatta beslut kring sådana frågor som var barnet ska bo och gå i skolan.

Om du som förälder inte är vårdnadshavare är det den andra förälderns skyldighet att se till att du hålls informerad om viktiga frågor i barnets liv. Den förälder som är ensam vårdnadshavare har även en skyldighet att se till att barnet har en regelbunden kontakt med den andra föräldern. 

Ring oss på Advokatbyrån om ditt barn har blivit bortfört så gör vi en ansökan till departementet åt dig.

På Advokatbyrån finns flera jurister som har stor erfarenhet båda dessa typer av vårdnadstvister, och vi vet vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar i en sådan konflikt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Kontakta oss så får du en erfaren och engagerad jurist på din sida i tvisten.