Skip to content

Vårdnadstvister i Stockholm Vi hjälper dig om du hamnar i tvist om dina barn. Eller om du vill förebygga en sådan tvist.

En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna inte kan komma komma överens om vem som ska ha vårdnaden om de gemensamma barnen. 

Familjerätt - familjemedlemmars rättigheter och
skyldigheter.

Vårdnadstvist – Stockholm

Vårdnadstvist – När föräldrarna vill olika

Om någon av föräldrarna är missnöjd med hur vårdnadsansvaret är fördelat kan den föräldern begära ändring i domstolen. Det kan vara en förälder som vill lösa upp den gemensamma vårdnaden för att få ensam vårdnad. Eller så är det en förälder som inte är vårdnadshavare som vill bli det, antigen gemensamt eller ensamt. Det blir då en vårdnadstvist som handläggs av domstolen.  

Vårdnadstvister i domstol slutar ofta med att föräldrarna under ärendet gång kommer överens och hittar en lösning som båda kan acceptera. Domstolen brukar också försöka få föräldrarna att komma överens. I många fall går det dock inte och då måste domstolen genom en dom besluta hur vårdnadsansvaret ska fördelas. 

 

Att vara vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha det juridiska ansvaret för barnet. Den som är vårdnadshavare tar alla viktiga beslut som rör barnet, t.ex. var barnet ska bo, vilken skola barnet ska gå i, om barnet ska ha ett pass eller om barnet ska flytta utomlands. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste de komma överens i dessa frågor. Är endast den ena föräldern vårdnadshavare tar denne dessa beslut själv.

Det är också vårdnadshavaren som har rätt till all information som rör barnet, från skolan, sjukvård, polis eller andra myndigheter. Det är bara vårdnadshavaren som ska kontaktas av myndigheterna i alla frågor som rör barnet. Är båda föräldrarna vårdnadshavare skall båda få informationen. Är det bara ena föräldern som är vårdnadshavare är det bara den som har rätt att begära ut den här informationen.

Det medför att en förälder som inte är vårdnadshavare inte har någon rätt till information från myndigheter som rör barnet. En förälder som inte är vårdnadshavare kan alltså inte ringa till ett sjukhus och fråga hur dennes barn mår, eller ens om barnet finns på sjukhuset.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har också att det fulla ansvaret för att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda.  Det handlar om att barnet ska få omvårdnad, trygghet och god fostran. I detta ligger att se till att barnet får försörjning och utbildning, men även att barnet får den tillsyn som behövs för att trygga barnets utveckling och hälsa. Barnet ska även hållas under sådan uppsikt att det inte skadar sig själv eller andra. 

Vårdnadshavaren har också ett ansvar för att barnet har en bra kontakt med båda sina föräldrar. Ensam vårdnad innebär alltså inte en rätt att bestämma fritt över barnets umgänge med den andra föräldern, tvärtom är en ensam vårdnadshavare skyldig att så långt det är möjligt se till att barnet har en nära och bra relation till den andra föräldern. Självklart kommer barnets trygghet och säkerhet dock först, om umgänget medför en risk för att barnet skadas måste vårdnadshavaren begränsa umgänget för att skydda barnet.

Kontakta Stockholms Advokatbyrå om hamnat i en vårdnadstvist.

Vi har lång erfarenhet av såväl förhandlingar som rättegångar och vi vet vad som krävs för att ordna en hållbar lösning, oavsett om det sker genom en överenskommelse eller genom en dom.

Hur går en vårdnadstvist till?

En vårdnadstvist börjar oftast med att den ena föräldern anlitar en advokat, som skriver till den andra förälder och berättat vilken ändring i vårdnaden den föräldern vill ha. Det kan vara ensam vårdnad istället för gemensam vårdnad, eller tvärtom. Den andra föräldern svarar sedan, antingen själv eller genom ett eget ombud. Förhandling på det här sättet kan pågå ett tag, och ibland träffas man tillsammans med ombuden för att försöka komma överens.

Om man inte lyckas komma överens i dessa förhandlingar måste den som vill ha en ändring i vårdnaden begära ändring i domstol. Det görs genom att en stämningsansökan inges till tingsrätten. En stämningsansökan ska innehålla yrkanden och grunder. Yrkanden är vad du vill ska ändras, t.ex. att du vill ha ensam vårdnad. Grunder är det skäl som du har för ditt yrkande. Den som blir stämd får först oftast svara skriftligt och ange sin inställning till vad som yrkas, alltså vad den andra föräldern begärt. Den som blir stämd kan även framföra egna yrkanden i målet. Den som stämmer kallas käranden och den som blir stämd för svaranden.

Efter det brukar tingsrätten hålla en muntlig förberedelse i målet. Den muntliga förberedelsen har flera olika syften. Domstolen brukar först gå igenom vad parterna vill och deras inställning till vad den andra parten vill. Sen utreder domstolen om de kan få er att enas om en lösning, antingen en tillfällig lösning för en tid framöver eller en slutlig lösning,

Vid den muntliga förberedelsen så brukar man även diskutera  hur målet ska handläggas framöver. Det kan vara så att vissa frågor behöver utredas mer eller att ni kommer överrens om att försöka lösa era konflikter med hjälp av en medlare eller familjerätten.

Vid en muntlig förberedelse så kommer domstolen även at ställning till om någon av er har intermistiska, tillfälliga, yrkanden. Vad som beslutas av domstolen interimistiskt gäller ofta fram till det kommer en dom i målet.

Ärendet avslutas med en huvudförhandling. Inför huvudförhandlingen så ska du med hjälp av ditt ombud berätta vilka bevis du vill lägga fram i tingsrätten.
Många vårdnadstvister avslutas emellertid innan huvudförhandling genom att föräldrarna gemensamt kommer överrens om en lösning båda kan acceptera.

Din väg genom vårdnadstvister i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av såväl förhandlingar som  rättegångar och vi vet vad som krävs för att ordna en hållbar lösning, oavsett om det sker genom en överenskommelse eller genom en dom.

Kontakta Stockholms Advokatbyrå om du hamnat i en vårdnadstvist.